Tính phần trăm của một giá trị
% của =
Số X là bao nhiêu phần trăm của số Y
là bao nhiêu % của =
Tìm tỷ lệ phần trăm của một số
Số % của số
Tính tỷ lệ phần trăm tăng giảm
%
của số =
Tính tỷ lệ phần trăm thay đổi
Giá trị 1 Giá trị 2 =

Sự khác biệt của

là mức tăng của

Hướng dẫn cơ bản

Tỷ lệ phần trăm là cách biểu thị một số dưới dạng phân số của 100. Nó thường được sử dụng để biểu thị một phần của tổng thể hoặc để so sánh hai số. Tỷ lệ phần trăm thường được ký hiệu bằng ký hiệu "%".

Ví dụ: nếu có 100 ô tô trong gara và 25 ô tô trong số đó có màu trắng, chúng ta có thể nói rằng 25% số ô tô trong gara có màu trắng.

1 phần trăm (1%) = 1 phần trên 100 = 1/100 = 0,01 (một phần nhỏ hơn toàn bộ)

100 phần trăm (100%) = 100 phần trên 100 = 100/100 = 1 (a phần bằng toàn bộ)

110 phần trăm (110%) = 110 phần trên 100 = 110/100 = 1,1 (một phần lớn hơn toàn bộ)

Tỷ lệ phần trăm được sử dụng như thế nào?

 • Giảm giá cửa hàng: giảm giá 25%
 • Thuế bán hàng thường là tỷ lệ phần trăm của giá mua: thuế bán hàng 8%
 • Lãi suất cho các tài khoản tiết kiệm thường được hiển thị dưới dạng lãi suất phần trăm hàng năm (tháng 4): 1,5% tháng 4
 • Lãi suất do các công ty thẻ tín dụng và công ty thế chấp tính được thể hiện dưới dạng lãi suất phần trăm hàng năm.
 • Thay đổi lãi suất: Lãi suất tăng một điểm phần trăm từ 4,5% lên 5,5%
 • Thống kê: Biên độ sai số là cộng hoặc trừ bốn điểm phần trăm
 • Phần thưởng thẻ tín dụng: Hoàn tiền 2% cho một số giao dịch mua nhất định
 • Tin tức: Xếp hạng phê duyệt, tỷ lệ việc làm và khảo sát có thể được biểu thị bằng tỷ lệ phần trăm
 • Máy tính xách tay, máy tính bảng và điện thoại di động thường có chỉ báo phần trăm sạc pin
 • Dự báo thời tiết: 20% khả năng có mưa
 • Xác suất: Cơ hội giành được giải thưởng là 1 trên 10 hoặc 10 phần trăm
 • Độ ẩm: Độ ẩm là 65%

Công thức dùng để giải các bài toán về tỷ lệ phần trăm liên quan đến hai tỷ lệ trong đó một tỷ lệ là một phần hoặc một phần trên 100 và tỷ lệ còn lại là một phần hoặc một phần trên tổng thể.

Trong đó:
A% của B là C                                      như trong: 10% của 90 là 9 trong đó A=10, B=90, C=9

Công thức tỷ lệ phần trăm là:
A/100 x B = C                                    như trong: 10/100 x 90 = 9

Sắp xếp lại:
MỘT100= CB                                               như trong:  10100= 990

Công thức phần trăm đôi khi được thể hiện dưới dạng:
phần trăm100= là (một phần)của (toàn bộ)                           như trong:  10100 = 990

Giải từng biến ta có:
A = (C / B) x 100                               như sau: A = (9/90) x 100 = 10
B = C / (A / 100)                                như sau: B = 9 / (10 / 100) = 90
C = (A / 100) x B                               như trong: C = (10 / 100) x 90 = 9

Lưu ý: A% = A/100 vì % có nghĩa là trên 100